Bye bye… levensloopregeling (deel 2 – stop Politie)

Vorige maand meldde ik in mijn blog dat de levensloopregeling geen lang leven meer beschoren zou zijn. Nog maximaal 9 jaar dus. Het plan om levensloop vrij besteedbaar in 2013 (en ook daarna) te laten opnemen (amendement Dijkgraaf c.s.) is aangenomen door de Tweede Kamer en kent vrijwel alleen winnaars. Tja, de politie stribbelt nog wat tegen. Een gevalletje Bureau Halt, zou je kunnen zeggen. Reden? De politie (maar ook brandweer e.d.) kent een Functioneel Leeftijdsontslag (FLO), waar de levensloopregeling onderdeel van uitmaakt. Is men bevreesd dat onze dienders het tegoed in 2013 ‘met korting’ zulen gaan opnemen? Hoe dan ook, ook bij de politie zal men echt moeten gaan nadenken hoe je werknemers met een (fysiek en/of mentaal) zwaar beroep ook na 2022(!) langer aan het werk kunt houden. Wellicht dat bij/om/herscholing wat kan helpen? Zit de nieuwe lichting werknemers overigens nog wel te wachten om 40 jaar hetzelfde beroep uit te oefenen? Mijn tip aan de politie vakbond: preventief voorsorteren, geen obstructie.

De winnaars van de over-overgangsregeling levensloop?

De deelnemer: heeft een vrije keuze om het tegoed in 2013 met een klein belastingvoordeel op te nemen. Geen 20% korting hoor, zoals ik al veel heb gehoord de laatste dagen. Slechts over 80% van het levenslooppotje dat iemand op 31-12-2011 had, hoeft belasting te worden betaald. Dus 20% is vrijgesteld van belastingheffing. Overigens alleen als je het hele levenslooptegoed in 2013 deblokkeert. Voor iedereen die minder dan €3.000 heeft opgebouwd, valt het potje automatisch begin 2013 vrij. Ook dan is 20% vrijgesteld van belastingheffing. Leuke bijkomstigheid van uitkeren in 2013: de vrijgevallen levensloopuitkering kan invloed hebben op de hoogte van een eventuele WW-uitkering (tenminste als je nog niet boven het zogenoemde maximum dagloon voor de WW zit).  Met dank voor navraag bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Thijs (zie reacties onder blog), blijkt dat ook het Dagloonbesluit met ingang van 1 januari 2013 is aangepast. Daarin is te lezen dat “een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964′ niet tot het inkomen uit arbeid wordt gerekend. Ik lees daarin dat een levensloopuitkering ‘zonder dat sprake is van onbetaald verlof’ (bijvoorbeeld de eenmalige vrijval in 2013) uw mogelijke uitkeringsgrondslag (bijvoorbeeld voor de WW) niet verhoogt.

De adviseur: het belastingvoordeel van pak hem beet zo’n 10% is leuk, maar er zijn allerlei bijwerkingen. Denk aan de invloed op mogelijke toeslagen door stijging van het verzamelinkomen en de mogelijkheden van middeling. De DGA verdient extra aandacht.

De uitvoerder: ruim 5 miljard ‘geblokkeerd’ (bestedingsgebonden) vermogen wordt meer liquide. Ongetwijfeld zal een deel daarvan nu extra worden geconsumeerd, maar net als bij het vrijgeven van het spaarloon, betekent het vaak gewoonweg een verschuiving naar andere rekeningen (met wellicht lagere rentevergoedingen voor de consument). Vraag is wel hoe een en ander administratief gaat lopen. Ik vreesde eerst voor banken en verzekeraars dat zij als inhoudingsplichtige (misschien zelfs per 1-1-2013 als premieplichtige wn-verzekeringen) zouden worden aangemerkt. Een reactie op mijn vraag via Twitter aan de hoofdindiener van het amendement – @elbertdijkgraaf (SGP) – lijkt dat te bevestigen. Navraag bij een oud-collega, superspecialist loonheffingen Theo van Schendel, heeft me weer terug op aarde gebracht (zat met mijn gedachten nog een beetje op andere planeet bij de Pensioenexpeditie 2012 van gisteren). Mijn aannames en conclusies in mijn tweets aan de heer Dijkgraaf lijken te sterk. In het amendement zelf is niets te vinden over wijzigingen van inhoudings/premieplicht. Naar alle waarschijnlijkheid zal dus de huidige procedure – overboeken door uitvoerder naar werkgever, daarna verloning via werkgever – worden voortgezet. Nog wel wat kleine uitvoeringsvraagstukken overigens. Wat te doen met meerdere werkgevers? Opname gedurende WW? Als het toch de bedoeling is dat banken en verzekeraars rechtstreeks zullen gaan storten, dan hoop ik dat de gemiste opbrengsten aan (dubbele) premies werknemersverzekeringen per 1-1-2013 door invoering van de Wet Uniform Loonbegrip door de overheid zijn ingecalculeerd als verlies. Door de regering is destijds bewust onderkend dat over het tot en met 2012 gespaarde levenslooploon (waarover al premies werknemersverzekeringen zijn geheven) bij opname ná 31-12-2012 nogmaals die premies zouden zijn verschuldigd. In PensioenMagazine december 2009 schreef ik over deze dubieuze dubbele premielast.  

De werkgever: die extra premielast komt in 2013 naar mijn idee nu wel versneld op het bordje van werkgevers. Kleinigheidje, maar toch. Daarnaast zijn er extra administratieve lasten voor werkgevers. Zij zullen de tegoeden moeten kunnen splitsen in een 20% vrijgesteld deel en een volledig belast deel. Daarbij is van belang dat de werkgever weet wat het saldo was op 31-12-2011, het peilmoment voor het 20% vrijgestelde deel. Zuiverder: wat is de waarde economisch verkeer op 31-12-2011. Is dat met of zonder rendement over 2011, vaak uitbetaald begin 2012? (ik denk met!) Gelukkig hebben alle werkgevers hun administratie natuurlijk op dit punt goed op orde. Toch? Of zouden banken en verzekeraars hen een handje helpen? Stok achter de deur is de verplichting voor werknemers om levensloopsaldi aan de werkgever te melden. Naast de extra administratieve verloningslast voor werkgevers in 2013, zullen ze daarna wel van veel administratieve levensloop verplichtingen af zijn.

Als laatste winnaar: de overheid. De staatsecretaris van Financiën (Weekers) heeft netjes becijferd wat het de overheid (netto) oplevert, namelijk een structurele budgettaire opbrengst van 15 miljoen euro. Aan de levenslooppassage op pagina 1 en 2 van deze brief van 12 november 2012 heb ik weinig toe te voegen. Het is natuurlijk wel wrang om te zien dat de opbrengst van het afschaffen van een spaarregeling wordt besteed aan (verlenging van) fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire restschuldfinanciering. Dan weten we weer waar de prioriteiten liggen.

Update 2 januari 2013: wetsvoorstel Belastingplan 2013 en amendement levensloop door Eerste Kamer op 18 december 2012 aangenomen. Zie nieuwsbericht EK met passage over levensloopregeling.

Update 1 maart 2013: veelgestelde vragen en antwoorden vanuit de Belastingdienst. Dank voor al uw interessante vragen onder dit blog. Ik zal proberen zo spoedig mogelijk nog een reactie te geven op de laatste (openstaande) vragen. Vanaf heden is de mogelijkheid van een reactie bij dit blog gesloten.

Bye bye levensloopregeling!

Michael Visser

Share