Aha, een eigen Pensioendashboard!

Vorige week schreef ik een blog over de door de AFM gewenste verplichte kwaliteitsindicatie voor pensioenregelingen: Ranking the Pensionstars! Ik ben over deze ‘pensioenbijsluiter’ (of hoe het kwaliteitsstempel ook zal gaan heten) wat sceptisch. Zeker als de pensioenregeling en/of -uitvoerder niet te kiezen valt! Wie gaat bijvoorbeeld hét oordeel over de kwaliteit van een pensioenregeling geven? Ik wacht de via Twitter toegezegde reactie van de toezichthouder met belangstelling af.

Overigens kan ik me in de grote lijnen en voorgestelde richting van het plan van aanpak voor verbetering van pensioencommunicatie prima vinden. Het is nog even afwachten hoe de communicatieverplichtingen (in plaats van de huidige informatieverplichtingen) er daadwerkelijk uit komen te zien (en hoe ze getoetst gaan worden), maar de contouren spreken me aan. De 30 aanbevelingen in het ambtelijke rapport ‘Pensioen in duidelijke taal’ bieden mogelijkheden om pensioen dichter bij de burger te brengen. Ook biedt het rapport volop ruimte voor verdere discussie en nader onderzoek. Dat is een goede zaak. Wat vindt u bijvoorbeeld van een pensioendashboard?

Het deelnemersonderzoek uitgevoerd door TNS NIPO geeft aan dat deelnemers behoefte hebben aan een online interactief totaaloverzicht van hun pensioeninkomen, inclusief keuzemogelijkheden. Dat wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pensioendashboard genoemd. Eind 2007 opperde ik een dergelijk pensioendashboard, als module in het pensioenregister (p. 15/16 onder het kopje ‘Aanbevelingen ten aanzien van het pensioenregister voor een betere toekomstige persoonlijke financiële planning’ in mijn artikel ‘Pensioenregister alsnog wettelijk verankerd in de Pensioenwet’). Ik ben verheugd te lezen dat SZW vijf jaar later in ieder geval op dezelfde lijn zit:

“Een mogelijke oplossing is om de deelnemer in/via het pensioenregister een applicatie te bieden die hem in staat stelt een globale financiële planning te maken voor de oude dag. (…) Om vast te stellen hoe een pensioendashboard er uit zou kunnen zien is nader onderzoek nodig. Dit geldt eveneens voor de institutionele inbedding. Het ligt voor de hand om te bezien of het pensioenregister hiervoor kan worden uitgebreid. In overleg met de pensioensector zal nader door het ministerie van SZW worden bezien welke mogelijkheden daartoe bestaan. Uitbreiding van het pensioenregister hiermee vergt aanpassing van de infrastructuur en uniforme berekeningsgrondslagen. Dat kost geld. In verband daarmee ligt wellicht een fasegewijze invoering voor de hand. Ook moet nader worden bezien hoe de pensioenwetgeving moet worden aangepast om een pensioendashboard te kunnen realiseren.” (p. 12 en 14 rapport Pensioen in duidelijke taal).

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars waarschuwen in hun gezamenlijke position paper (waar zijn de PPI’s?) voor de risico’s om www.mijnpensioenoverzicht.nl (het pensioenregister) onnodig te verzwaren met tools en extra informatie. Het risico bestaat dat van een goed functionerende site een onoverzichtelijke vergaarbak gemaakt wordt, aldus de lobbyclubs. Tja, daar kun je het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Maar ambitie en visie op het pensioenregister wordt nauwelijks getoond. Weet u wat daarachter zit? De pensioenuitvoerders willen vooral graag hun eigenheid en onderscheidendheid behouden. Dat is begrijpelijk, maar in mijn ogen ook kortzichtig. Pas als men het pensioenregister durft uit te bouwen tot hét platform in Nederland voor (persoonlijke) pensioeninformatie en op de juiste momenten doorlinkt naar de individuele uitvoerders voegt die eigenheid en onderscheidendheid van pensioenuitvoerders namelijk pas echt waarde toe.

De verzekeringsbranche zal zichzelf over een paar jaar achter de oren krabben dat men het niet (eerder) aandurfde ook de lijfrenten digitaal transparant te maken via het pensioenregister (we kijken ernaar zegt het Verbond sinds januari 2011). In 2008 hoopte ik met mijn oproep aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in het PensioenMagazine (p.34) wat druk op de ketel te zetten. Banken zijn immers in het voordeel omdat zij pas sinds 2008 lijfrenten uitvoeren en hun administraties makkelijker zouden kunnen openstellen voor het pensioenregister. Met gebruikmaking van de omgeving van het internet-bankieren (waar veel mensen dagelijks/wekelijks te vinden zijn) had dit een enorme boost kunnen geven aan het verkeer naar het pensioenregister. Maar uiteindelijk ook weer terug als mensen aanvullingen zouden wensen. Tot op heden heb ik helaas weinig gehoor gevonden.

Of toch? In de NPN van mei 2012 las ik dat de CEO van PGGM Martin van Rijn samen met Rabobank een voorzetje hoopt te geven voor een nieuw financieel platform. “Momenteel ontwikkelen wij een overzicht waarin mensen hun hele toekomstige financiële situatie kunnen overzien. Het is vergelijkbaar met het pensioenregister, maar uitgebreider. Een stukje financiële planning voor gewone mensen is hard nodig. Die planning moet op individuele situaties worden aangepast. Daar willen wij een bijdrage aan leveren.” Aha, een eigen Pensioendashboard dus!

Michael Visser

Share